IMG_8170JPG

 Blåklokken

På blåklokken holder de minste barna til. Blåklokken har 9 plasser for barn under 3 år.

Vi har tre ansatte på avdelingen - 1 pedagogisk leder og 2 assistenter.


SATSINGSOMRÅDER FOR BLÅKLOKKEN

På blåklokken har vi to satsingsområder. Det ene er språkutvikling og det andre er motorisk utvikling. Vi som personale vil i det daglige ha fokus på å legge til rette for at barnas språklige utvikling vil bli stimulert. Når det gjelder motorisk utvikling vil vi støtte og oppmuntre barna til å utfordre seg selv både når det gjelder grovmotorikk og finmotorikk. Gjennom året vil vi i perioder også fokusere på mindre temaer. I år har vi valgt emnene ”farger” og ”kroppen min”.

 SPRÅKLIG UTVIKLING

Ut i fra rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, er «Tidlig og god språkstimulering en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap, og å selv være avsender av et budskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper.»For å stimulere barna språklig, vil vi ha fokus på både nonverbal og verbal kommunikasjon i barnehagehverdagen. Dette kan for eksempel være i lek, samlingsstunder, ved lunsjbordet eller når vi går tur. Vi som personale vil ha fokus på å fremme tillit mellom barn, og mellom barn og voksne, slik at barn føler glede ved å kommunisere og trygghet til å benytte ulike språk -og tekstformer i hverdagen. Barn har mange språk, alle disse skal vi som voksne støtte i prosessen mot et velutviklet verbalspråk.

Vi vil også tilrettelegge for meningsfulle opplevelser, og skape tid og rom for bruk av nonverbalt og verbalt språk i hverdagsaktiviteter, lek og i mer tilrettelagte situasjoner. Videre vil vi støtte barn som har ulike former for kommunikasjonsvansker, som er lite språklig aktive eller har sen språkutvikling.
Å satse på språklig utvikling er ikke nødvendigvis et prosjektbasert tema, men et emne som i barnehagen inngår i alle aspekter av hverdagen. I alle situasjoner skal de voksne støtte barnas språk og personlige utrykk slik at barna opplever aksept og motivasjon til videre utvikling.

 MOTORISK UTVIKLING

I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper og vaner. Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Både finmotorisk og grovmotorisk. 


Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Vi som personale skal bidra til at barna får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring.

Vi vil gi oppmuntrende bekreftelse når barna mestrer nye bevegelser, aktiviteter o.l. og legge til rette for at barna utfordrer seg selv og prøver ut sine kroppslige muligheter. Dette kan være når vi går på tur, er på lekeplassen eller er inne på avdelingen. Videre vil vi tilrettelegge for og inspirere til trygg og utfordrende kroppslig lek og aktivitet for alle, uansett kjønn og kroppslige, psykiske og sosiale forutsetninger. Barn lærer gjennom kroppen, det må vi alltid ha i bakhodet når vi legger opp til aktiviteter. Blant annet gjennom å skape nye hindere og utfordringer slik at ny mestring oppstår.