Solsikken er avdelingen der de største barna holder til.

Solsikken har 18 plasser for barn over 3 år.

Avdelingen har 3 ansatte - 1 pedagogisk leder , 1 barnehagelærer og 1 assistent.


SATSINGSOMRÅDE FOR SOLSIKKEN

Barnehagens formål og innhold: Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.   (Barnehageloven § 1.)

På Solsikken har vi valgt å ha Kropp, bevegelse og helse som vårt satsningsområdet. Temaet gjennom barnehageåret vil være ”Meg selv og kroppen min”. Dette er et tema som er viktig for barns utvikling og danning. Barna skal kunne vite litt om seg selv og kunne utrykke seg om sine behov og ønsker. Vi ønsker å ha fokus på hvert enkelt barn og hjelpe dem med å utvikle et positivt selvbilde, identitet og selvfølelse. Vi ønsker at barna utvikler forståelse for at alle er forskjellig og at de respekterer egne og andres kropper. Barn opplever seg selv gjennom andre og det er derfor viktig og til rette legge for gode samspillsopplevelser med varierte utfordringer i felleskap.

Vi vil også ha fokus på å tilrettelegge for at barna kan utvikle seg gjennom kroppslig mestring, ha positive sanseopplevelser og at de videreutvikler motorikk og kroppsbeherskelse.

IMG_3399JPG20161019105240_IMG_0553JPGIMG_7939JPG


 Kropp, Bevegelse og Helse på Solsikken:


I arbeid med temaet ønsker vi at barna skal opparbeide en bedre forståelse for menneskekroppen. De skal bli bedre kjent med kroppen sin og kroppens muligheter. Vi skal snakke om kroppens utseende, kroppens oppbygning, hvordan vi kan bruke kroppen og sansene våre. Hygiene og sunt kosthold er også noe vi vil fokusere på. Selvstendighet, påkledning og hvordan vi skal ta vare på kroppen vår er også nyttig informasjon for barna å opparbeide seg. De voksne skal tilrettelegge for at barna får gode opplevelser med å bruke kroppen til fin og grovmotoriske aktiviteter både ute og inne. Alle barn har behov for å bruke kroppen aktivt. Ulike metoder vi skal ta i bruk gjennom året vil være navnesanger, bøker, filmer og ulike aktivitets og bevegelses utfordringer. Satsningsområdet vil være sentralt gjennom samlinger, forming, grupper og på turdagene.